A tribute to the Young kids who decimated their own lives

ఆలోచనని,వివేకాన్ని,వ్యక్తిగత స్వాతంత్రాన్ని,సమాజిక సమానత్వాన్ని ఇచ్చేది విద్య — ఇది మనం నేర్చుకున్నది.

నాలుగు గోడల మధ్య బంధించి ఉదయం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు స్టడీ అవర్స్ పేరుతో పసి మేధస్సుని చిదిమేయటం  — ఇది  మన రేపటి తరం నేర్చుకుంటున్న విద్య.

బండకేసి రుద్దిన చేపలో ఎంత జీవం ఉంటుందో, రెండేళ్ళు ఒక కార్పోరేట్ కళాశాలలో ఇంటెర్మీడియెట్ కఠిన కారాగారం అనుభవించిన పసి మేధస్సులో అంతే జీవం మిగులుతుంది.ఇంకేంటి వాడు ఆలోచించేది? ప్రపంచ పొటీలో నిలబడేది?

ప్రపంచానికి కావలిసింది ఎంత త్వరగా చేస్తున్నాము అని మాత్రమే కాదు ఎంత ఉపయోగపడేలా చేస్తున్నాము అని!!

లోకం పరుగెడుతుంది! మీరూ పరుగెత్తండి!! పరుగెత్తాలి!!!“అంటారు.పరుగెత్తేవాడి ఒంటి మీద బట్టల బరువు తప్ప ఏముంటదండీ!ఒకడి కాళ్ళకి చేతులకీ గుది బండలు కట్టి పరిగెత్తమంటే ఏం పరుగెడతాడు??.పరుగెత్తలేక కొందరు,పరుగెత్తలేమేమో అని మరికొందరు,పరుగెడతారు అని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పెట్టుకున్న నమ్మకం నిలపెట్టలేకపోతున్నాము అని ఇంకొందరు తనువు చాలిస్తున్నారు.రేపటి తరం సీలింగ్ ఫ్యాన్ కి వేలాడుతూనో, ఏదో పాయిసన్ తాగుతూనో, రైలు పట్టాల కిందో ,నదీ జలాల కిందో విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది.ఎవరైనా చనిపోయాక కాసేపు హడావిడి చేసి విషయాన్ని చనిపోయిన వాళ్ళతో పాటు సమాధి చేయటం మన  ఆధునిక  సమాజ పోకడ.

విద్య ఒక వ్యాపారం.విద్యకి విలువ కట్టి డబ్బులు ఇస్తా!” అన్నాడట ఒక ప్రబుధ్ధుడు.విలువనూ,విలువ కట్టటాన్నీ నేర్పేదే విద్య కదండీ!విలువ కట్టడం నేర్పించేదాని విలువ కడతా అని వచ్చే వీడెవడు??విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు ఒకడికి రాజకీయ పార్టీ ఉనికి చాటుకునే మార్గం ,ఉంకొకడికి ఛానల్ రేటింగ్స్ పెంచుకునే వస్తువు–అంతే!!

ఆధునిక విశ్రుంఖలత్వంతో సమాజంలో విలువలు చచ్చాయ్. విద్య ఇంకా బతికే ఉందిగా, ఏదో మూల మళ్ళీ మొలకెత్తుతాయ్, చిగురిస్తాయ్ అనుకుంటే విద్యని నిర్వీర్యం చేసి సజీవ శవం చేస్తామంటే ఒప్పుకుంటామా? ఒప్పుకోమంటారా?
విలువలూ లేక మేధస్సూ లేక భవిష్యత్తు తరాన్ని ఏమి చేయమందాం?

One last Fight

And the moment has arrived.

C’mon Sam! Time’s up!! Let’s go!!” Death whispered to the old man fighting for life.

Not yet, not today“murmured the old soul, lying on his ICU bed.

Sam was informed that Michelle will be here by tomorrow.

This retired lieutenant now fighting hard for the moment to see her.

  An excerpt from his memory 

Michelle

Three and half years little girl

with Blonde hair

And fluffy cheeks which turn pink while smiling

Next morning doctor opened the door bringing medication and test reports along with Michelle,Sam’s grand child.

She smiled till her cheeks turn pale while approaching his bed and jumped on to it.

A Contrast

He’s at the extreme end of life                                                 She’s at another end

He’s almost deprived of life                                            She’s full of life,up to brim

She took his hand into hers and kissed it. Words gushing out of her mouth like a lively river flow,directly into his heart.Old soul rejuvenated.

He finally won the fight and Death has to reschedule his appointment.

The Murder

Location:School Library

Time:Now

black dark red birds circles books magic sorcerer medieval candles black mage 1680x1050 wallpaper_www.animalhi.com_26

He opened the door,with the key in one hand and the knife in another.The door made a creaky sound.He chose to ignore it,so does the whole house.There was a lamp at the corner,blinking,as if it were feared and curious to see what’s going to happen in few minutes.As he is not new to the room,went directly to the table,without groping in the dark.Table is teemed with books.He can see it from the mixture of light from the corner lamp and the moon light(from the near by window).He lead his fingers for cordon search operation on the surface of table.Finally he succeeded.The book is large,difficult to hold with one hand.His shadow on the book shelves behind the table,magnified by the corner lamp light,resembled his cruelty and jealousy.He lifted up the knife,letting all his jealousy and cruelty concentrated on his hand,drove it harder into the core of book.Ink oozed out,like the water from spring and spread around the book.The life of the book,somebody’s imagination and thought,has slipped away from it.Still not satisfied,murderer tore the book into pieces and threw them in air,wearing a vile smile on his face.Some pieces drowned in the ink and rest fell near the table.With no sign of guilt,murderer sat on the chair and whispered to himself-“Now I’m the only one”.He remembered his childhood:playing around the chair while his teacher sat on it,reading something.

Questions to modern India

Questions

We’ve grown up listening to poems and stories that taught us the morals and ethics.Knowingly or unknowingly the gist of those stories is still in our nerves and veins.

Children of present generation are growing up listening to news about-molestation,child abuse,women trafficking,rapes and murders.

I wonder how one could learn distinguishing good from bad!!

From the media??

Media are the people who worry about the cleavage of a cinema star (& repeatedly broadcasting that picture to ease their worry) yet talk about women rights,women empowerment blah!blah!blah!!.Even in the case of a sexual abuse they never give time for victim and her family to come out of memories of hurting incident.Moments after the incident,a microphone labeled with their channel name should be kept before them and they should be bombarded with questions.The tears and cries of victim are to be live telecasted and they should fetch the viewership and ratings.I wonder where is the dignity here?!!.Ah!!there will be a special program for that inviting guests from various backgrounds for debate and yielding no useful conclusion.

The society??

Society hasn’t changed much since the British left India.A woman rescued from trafficking is welcomed with lust and fun from the society.No respect,no dignity.Her every move,every word is watched with a negative eye.With elders being with this motive what can the children learn from them.Why doesn’t our society understand that no woman born and brought up in Indian culture will enter such profession for mere physical pleasure.Poverty,the unofficial national symbol of our country is the sole reason for such people misery.Politicians and governors having illegal wives and illegitimate children are the modern role models and leaders of our country.

What can we learn from you,O modern India??

A Letter from tomorrow’s citizen

petra_night_tent_stars

We pitched our tents on the hill.Everyone  going to their beds. I sat near the camp fire, which is about to put off. In the light of Moon lit sky,nearby village and its fields are shining with golden tinge. The breeze from nearby fields brushing my face gently & evoking pleasant feelings.From the message brought by wind from long distance I could listen the whispers of my girl.

I walked to my tent and opened the book I bought in the bookstall this afternoon. As I was leafing through the pages I found a paper titled–

  Essay writing competition
Topic:Your dream India
Name: Rahul,9th standard’.

 “Someone told me that a pen is made at Rs.5
and sold at Rs.10.

I want them to sell around Rs.7 so that I could save some money to buy
a birthday gift for my sister.
I want good roads (like we see in movies) to ride my bicycle handsfree.
I wish Vijay,our housemaid’s son could come to school with me.
I want to have teachers who would not scold me for asking’why Pythagoras theorem’.
I don’t want Police security for every festival in our village ’cause it scares me.
I don’t want to see my dad’s head bleeding during religious riots.
I don’t want to see someone slicing the hand of my friend for wearing a watch just for the
reason that he’s of lower caste.
And I want to see my sister going to college happily and coming back without tears in
her eyes.”

Reading those two final lines I couldn’t control tears rolling down my eyes.This is real India,with all her imperfections.

8695-indian-flag-1680x1050-digital-art-wallpaper

I wish this dream to be realized.I really want to be a part of this child’s dream.What about you??

Show us the way!!

We all might have come across those lecturers who say– “Run!Run!!Life is a race!!” .This slogan is echoing more louder than ever as newer gen teachers are entering the teaching field. Every one teaches how to strive ‘hard’ and thus strain mybrain than doing it smart way.

hard_intelligent

Having had 14 to 15 years of educational experience we know very well how to run and how to ace our race. But no teacher care to show us the ‘path’. In saying path, I mean the thinking style that need to be adopted to realize our dreams.

We may write exams and get through them but at a point of time a question surface our mind-“Why am I doing this?” “Where is this coaching or training leading me to?” . A very few people of today’s teaching gen are capable of answering such questions.

My dear lecturers! In addition to defining something define its purpose too. Defining the purpose alters the view towards it.Teach us Why we are doing what we’re doing’ !! we know how to run!! “Show us the way 

shutterstock_75839950

 

#Aj

 

India 2020

India is making all the efforts to push herself to enter the hall of ‘Developed countries’.It’s always a proud issue for me as an Indian to see my country topping the list.Industrially,economically,technically India is racing towards her goal.

We Indians are preoccupied with the ever-increasing urge for developed society and we’re too busy to notice that one of the pillars that have built our society is collapsing:the pillar called family.

Recently I’ve heard two heart breaking stories from my best friends about their families.Both are similar in the aspect that their parents are not living closer any more.They’re often having fights and some leave home for days after quarrels.Growing up as a youngster of 20 or 21 yrs witnessing these family wrecks will always have a negative impact on young tender hearts.Why the land of family relations & intense emotions have reached this deplorable state?

Even the people from countries like America,England,Australia visit India and adore our traditions and some even get married in our traditions.What happened to us,the people of this great land?

In the process of becoming a better economy like America we began to imitate them in every aspect.First economical ideas are adopted,soon changed the dressing styles&homes.Luxury entered.Finally we’re trying to be individualistic. The ideas of esteeming oneself and prioritizing individuals rather than groups have initiated the collapse of the families.Its been injected through movies and media.Today in India,finding a joint family is nearly a fact of wonder.Small family culture is at the stake of extinction.There’s a famous adage-‘Two are better than one’.When confronted by an enemy we’re helpless as individuals but collectively we can attack them.Collective work will lead to a better success.If individuals are heading towards their own goals how could an economy be strengthened?If each bull of the cart is moving in its own direction how can the cart move?

Everything starts as a little thought that makes us or destroys us.Just be the best critique of yourself.Take courage to change yourself.More than’I’,’we’ is important. Hoping a better India

Aj

Awakened!!

I came of SBI after depositing the money.

As I was taking out my bike,a young girl of about 5 yrs came and asked me to help her in crossing the road.

In the midst of the cacophony of traffic I couldn’t understand what she said.

Because of her attire and way of asking I thought she were a beggar girl and in an arrogant tone-“what?”-I asked

She replied in a gentle tone ‘Anna can you help me in crossing the road’

I felt ashamed by the prejudice I held of her.

I took her little soft hands into mine and helping her crossover to  other side of the road.

While crossing her the road,voices from heart asked me -“Are you the one who speaks of loving??”

“Are you the one who exhorts to follow the principle that “Love your neighbor as yourself”.

I hung my neck in shame,thinking of to correct myself.